Poesie inviate dai visitatori del sito
arbitrioeditori@arbitrio.it
In questa pagina verranno riproposte delle poesie pervenuteci. Se i lettori lo gradiscono possono collaborare.
SCILLA!... E` NU MISTERU.
Cu tutta l'onesta`
Chista citta` ch'e` nostra
Ma cantu, e cantu custa
Starinci luntanu.
Cu cori tuttu spranu
Facimu nui fatica
Pir m'a sapimu amica
E comu furesti simu.
Oh! terra bbiniritta chi rast'i natali
Ogni festa veni, e a tutt'i casi, trasi.
A mia comu a Masi
Mi porta nu suspiru
Sa dormi, vigghiu e sa caminu
Mi frttuli'a testa.
Comu na tempesta
Mi veni a rruacari
Tutt'i pinzeri bboni
E non mancunu i mali.
Sutta a lu guanciali
A mani ggiunti preiju
Chiamu a SantaRroccu
E comu nu sciroccu
Mi veni nto pinzeri.
Mi pari fussi a ijeri
Chi vir'u ma patronu
Fuijendu ngiru a chiazza
E cu suspiri e lacrimi
A ggenti u chiama e ciangi.
Intr'o pinzeri chiovunu
Lacrimi e suspiri
E cui voli turnari
Non avi cchiu` l'aviri.
Parunu trona e lampi
U trionfinu, e u celu
E` nu rricamu veru
Fochi artificiali
A cassa nfernali.
Splinduria u mari
E tutt'i Cristiani
Cu l'occhi ciangiulini
Vardun'u casteddhu
U mari i vigni i munti
E s'a carcunu u cunti
No nci pari veru
SCILLA!.... e` nu misteru.

Giuseppe Briganti.
NOTTE MEDITERRANEA
La sera è serena,
la luna splendente senza nubi,
il mare levigato e lucente,
l'orizzonte segnato
da una sfumatura di luce
e l'ombra degli scogli
va e viene con l' onda.
Lontano, perduto fra la bruna distesa,
si ode ad intervalli
un canto monotono e orientale.
Le onde muoiono come un sospiro
ai piedi dell'alta scogliera;
la spuma biancheggia un' istante
e l'acre odore marino
sale a buffi,
come ad ondate anch'esso,
fino alla finestra,
dove appoggiato al davanzale
sto a contemplare rapito
e a bere avidamente
la fresca brezza della notte.
Domenico Velardi 
U zzappaturi
Me patri a corpi i zappuni
iapriva surchi ‘nta terra,
ca speranza mi ndi runa
‘n pezzu i pani menu ruru,
i chiddhu chi iddhu,
quandu era picciriddu
si mangiava.
Brusciatu ru suli,
scurciatu ru ventu
travagghiava sempri nta so vigna
ra matina a sira
a ogni vota ca vardava
si sintiva u patruni ru mundu
e u so cori si inchiva i cuntintizza;
du pezzu i terra era tutta a so vita.
Ora chi iddhu non c’è chiù,
bruscia ancora u suli
e suscia ancora u ventu,
ma a terra, a so terra
ri figghi bbandunata
non è cchiù a stessa.
Domenico Velardi 
Na figghiola ru me paisi
Nc'è nu paisi assai caru pi mia
aundi stai na beddha criatura,
na figghiola chi mi fici a mavaria
e lu cori mi pigghiau ca sò fattura.
Innamurari mi fici chi sò arti,
cu li sò modi e li sò gentilizzi,
ma se mi voli mèntiri da parti
è megghiu chi scumpari prima ca 'mmazzi.
Ma se lu beni meu sa ricambiari
comu ieu pretendu ra me zita,
non sulu mi la vogghiu maritari,
ma beni nci vurrò pi tutta a vita.
Domenico Velardi 
LE ARMACIE
Hanno mani forti i contadini,
mani piene di calli,
ma sanno essere delicate
nel dare una carezza.
Si muovono con destrezza
quelle mani,
con sapiente maestria
e pietra su pietra,
sasso dopo sasso
solide alzano armacie.
Hanno un'anima quei muri,
una propria identità,
il carattere duro,
talvolta rude dei contadini.
Come loro, abituati a lottare,
dovranno resistere alle intemperie,
al succedersi delle stagioni,
all'usura, inevitabile, del tempo.
E sono ancora la,
nella campagna desolata,
dignitose e fiere,
a testimoniare
il lavoro e la fatica,
e a ricordare,
giunte sul petto,
le mani dei contadini
che le hanno erette.
Domenico Velardi 
NOI

Ieri scendendo per le scale,
vidi un vecchio che tendeva la mano.

Chiedeva un po' di pane e carità,
l'amore lo chiedeva all'aldilà.

Parole di dolore e di sconforto,
gli rivoltai in faccia per dispetto

e non pensai giammai
che per funesto

il giorno dopo mi trovai appresso
a tendere la mano come quel vecchio.
Tonino Magenta
Chianalea

Randizza i DDiu mi veni i riri i cori
vardandu ra ma casa stu splendori.
I strati stritti sciddhicusi e chiani
sunnu na pigna chi casi supra o mari.
È nquadru chinu i luci e ornamentu
riccu di storia e tantu sentimentu.
Mi pari nu gioiellu i gran valuri
ben mudellatu e senza sbavaturi.
A sira candu vaiu a ripusari
si senti sulu l'unda rispirari.
È meludia è paci pi me sensi
stu beni fattu a nui e a tanta genti.

Tonino Magenta

Pace

Candida pura splendente

figura esemplare di grande umiltà

canta la vita  e la carità.

Amica dei bimbi amica dei grandi

fratello e sorella di tutti noi quanti.

Vincete il dolore, amate il signore

alzate la testa, guardate nei cieli,

un raggio di luce cadrà su di voi.

DIO vi guarda, DIO vi sente,

pregatelo sempre perché Lui non mente.

Cantate l’amore miei cari fratelli,

amate la vita e la carità,

pregate per tutti per chi peggio stà.

 Tonino Magenta

Vivere

Vivere e contorcersi

tra le mortali branchie

di due tinte bianche

che odorano di crisantemi.

Vivere e soffrire

lo sguardo implorante della madre

che veglia su quel corpo

privo di vita e amico della morte

che attende ormai già stanca.
 

Vivere e gridare

per non poter cantare

per non poter gioire

per non poter pregare

o solamente dire vorrei giocare.

 
Vivere per vivere

l’inferno sulla terra

che ha spento sulle labbra

la vita che gli manca.
 

Vivere e poi sparire

senza poter dire

avrei  voluto

vivere.

 Tonino Magenta

Il triste camposanto. 

 Non piangete, nel triste camposanto   

coi silenti spiri e di fiammelle      

sublime nel ciel, tra luci e stelle        

alme ameni son, con l`audo canto.
 

Non profanate più, la dolce quiete

le tombe, sono pieni d`ogni pianto

non v`è pace nel triste camposanto

se, tra singhiozzi e lacrime si miete.

 

Lasciate loro un fiore, fate una prece

un po di luce, coi lumini accesi

leggiadre son,  oltre l`avello assisi

nell`empireo Regno della pace.
 

Issati in luce, dagl`Angeli Fratelli

accompagnati dai soavi canti

non piangete più, nei tristi camposanti

non tormentate più, l`oltre cancelli.

Giuseppe Briganti.

Mother  is Mother

 Sunrise, sunny day, sunset

Warm my heart, and hers if you may

Kingdom`s light on mother`s day

Give  her, my love how much is it.
 

Mother first light of sunshine i met

Mother first love of my way

Mother is mother in any way

Mother is mother of the life i got.

You`re my breath, my eyes, my heart and sky

My soul, my dream, my day and night

I`m your ache,you`re my forgiveness.

 

wherever i couldn`t   reach, you do, my highness

cloak of mercy, my darkness light

the kingdom skies, could rise you so high.

Giuseppe Briganti.

Storia e miraculi i Santa Rroccu e di la vergini Mmaculata.

 Arriva a fini ru setticentu
Portunu a Scilla a Rroccu santu
Picculi e randi fannu utu
E dannu a SantaRroccu u bon vinutu. 

A Scilla a sarbau, ra pesti ngrata
E a cunsagrau ca so vinuta
Cu so mantu e u so bbastuni
Viva, SantaRroccu, prutitturi.

Ca stessa navicata
Portunu a Vergini Mmaculata
Cu soni e canti a litania
Lodunu a SantaRroccu e a Maria.

 Pir li longhi scali a peri
Nchianunu a Rriggina e o Cavaleri
Cantuni in coru esclamunu Osanna!..
Viva SantaRroccu c`a Maronna. 

M`a chiazza ru casteddhu,
U miraculu cchiu` bbeddhu
A Maria tanta pisanti
A pusaru sull`istanti.

 Reci, vinti Omini forti
Cchiu` izari, nugddhu a potti
I fedeli o miraculu ggriraru
Tutti ntornu, si cugghiru.

 Viva Maria L`immacolata
Nt`a so casa e` ggia` rrivata
Cu soni e canti, osanni e zelu
Parivanu cori r`Angiuli ru celu. 

Loria Patria, avi Maria
Viva a Mamma ru Santu Messia
Patri nostru, Rre ri celi
Viva  SantaRroccu chi so fedeli. 

Sa parraru pir la via
SantaRroccu e la bbella Maria
Roccu!.. tu camina ancora
Santita` Divin ti Glora.

Vai!.. prusequi pir la via
Ijeu mi Fermi a casa mia
Tu ti Fermi all`autra ancora
Ogni cuor fedel ti onora.

 Matri Santa, t`onuru cu rrispettu,
Ijeu ti ggiuru e ti promettu
Pir l`amuri ru to Figghiu
Chi pruteggiu tutu u Scigghiu.

 Vai, prusegui, e ogni tantu
Ijapri i bbrazza  cu to mantu
E cu tri corpa ri campana
I rrussigghi ogni matina.

 Maria rissi e Rroccu fici
Tutt`i ddui furu felici
S`alliggiau a so scultura
Comu fogghia i castagnara.

 Tutti o miraculu griraru
E u rrusariu rrecitaru
U Populu tuttu nteru
Cu Patri, Ave e creru.

 E pir grazzi rricivuti
Miscredenti e cui devoti
Con  amuri e cu rrispettu
Si mazzijaunu lu pettu. 

E pigghiamu a nchianata
Chista e` cosa rrisaputa
Tempu nenti ggia`arrivaru
Nta li parti ri lu chianu.

 A marmoria statua Santa
Comu piuma aleggia e vanta
Tutt`ancorpu s`ascatina
Ch`e  pisanti a ogni schina. 

A pusaru tempu  nenti
Sunnu reci e sunnu vinti
Omini forti, sunnu tanti
A pusaru sull`istanti.

S`arruppiu u so bbastuni
S`ampicciau t`o startuni
E nto puntu chi cariu
R`opu nchioppu nci crisciu.

 E crisciva nghiornu pi nannu
P`u Scigghiu, non c`e` cchiu` ddannu
Loria Patria, avi Maria
Viva SantaRroccu e cusi sia.

 Patrinostru, avi Maria
Sarbatammilla st`anima mia
SantaRroccu cu so bbastuni
Mi ndi caccia ogni duluri.

 Cu so mantu bbinirittu
Mi ndi scanza r`ogni dilittu
Pi lu cani soi fedeli
Mi ndi scanza ri galeri.

 Pi la piaga ru so gginocchiu
Mi nd`ascanza r`ogni tortu
Patri nostu, avi Maria
Comu ddiu sanau a vui, sanati a mia.

 Cantu peni e cantu affanni
Cantu pecchi e cantu ranni
Ora,  peni e affanni si ndi iru
Pecchi e Danni scumpariru.

 Ora o sciancu ru castellu
Nc`e` Maria cu so mantellu
Chi nd`arripari ri lampi e troni
E ri cchiu forti uragani.

 Cand`u mari, si siddhia
Faci cosi ri pazzia
Nc`e` Maria cu so mantu
Ch`u ferma, senza schiantu.

 Gloria celi, Gloria Maria
Prutiggiti sta Scilla mia
P`u vostru Figghiu Santu
Rriparatala, cu vostru mantu.

 SantaRroccu, avi Maria
Sarbatala sta Scilla mia
Gloria al Padre e Gloria sia
Viva SantaRroccu e la Mamma Maria.

Giuseppe Briganti. (USA)

Ijornu San Pascali.

 Veni u ijornu i San Pascali

Santa Loia faci festa

I San Marciddhinu nto spitali

Sunnu tutti allegr`i testa.

Viculu sestu, Umbertu primu

Nte vineddhi tutti pari

Cchiù o menu nci offrimu

Carchi cosa pi li spari.

 

Ggiuvini vecchi chi figghioli

Si pruparunu i tubbinu

S`iddhu San Pascali voli

Mi nci manda nu carrrinu.

 

Nc`è cu preija a San Pascali

Mi nci manda mbonu zzitu

A ddhi figghi senza sali

Chi non hannu ogghiu e citu.

 

Sunnu tutti ospitali

I mmugghieri chi mariti

Sa carc`unu i voli mali

Mi nci manda i mali spiriti.

 

E ghizamu li bbiccheri

Salutamu a San Pascali

Mi nci manda li mugghieri

E bboni figghi, cu ogghiu e sali.

 

Non pinzamu e vacabbundi

Chi non hannu chi mi fannu

Pinzamu e moribbundi

Ch`oi o rumani s`indivannu.

 

San Pascali, sarb`a tutti

Bbelli brutti o malandati

A cui rriri e si ndi futti

E a tuttiquant`i disperati.

 

E lodamu a San Pascali

Cu amuri e cu rrispettu

E prijandu, bbeni o mali

Ndi cunsola u cori afflittu.

Giuseppe Briganti.

Il Cane

 
Posato per terra, coperto di bava e ringhioso,
ti senti ferito ed umiliato.

Ti guardo e mi guardi col viso allarmato
mi sembri perduto, smarrito, affamato.

Luci, bagliori di luci colpiscono il volto,
son triste e rivivo il tuo sguardo d’amico già morto.

Va via, sparisci, fratello d’infanzia intristito
ricolmo di nulla, da sempre più solo e tradito.

Tonino Magenta

Italia, campione del mondo 2010
la quinta stella azzurra.
 

Tamburi rullano, le trombe squillano
lo stadio esplode, Ole`!...Ole`!...
d`azzurro veste il cuore italico
la quinta stella, dov’è!...dov’è!.... 

Qual vento ti portò, straniero a vincere
la coppa, non lo sai? È dei Figli Italici
chiunque ci provò l`azzurro a tingere
le ardue barriche, trovò metallici.

 Il mister mago, deciso e tosto
l`armata schiera dei suoi guerrieri
ad`ogn`uno offre il sofferto posto
con grinta e grazia dei Cavalieri. 

Unduci, più undici, Paladini alfieri
il cuore e l`anima, è compatto e un`anime
alte le teste, gagliardi e fieri
giammai alcuno fè, lamenti e spasime. 

Squillan le trombe, dell`alza bandiere
l`inno d`Italia, in coro cantò
suonan campane, radunan le schiere
gl`azzurri campioni, l`Italia esultò. 

Gl`occhi brillano, di gioie spasime
le voci tremoli, in gola il cuor
un grido s`alza, Fratelli un`anime
viva l`Italia e il tricolor. 

Pupilla, ch`io vidi, col senno miei occhi
acqua che sgorghi, umile e fiera
stilla dell`ultima goccia  ch`io tocchi
ecco sei tu, o mia dolce bandiera 

sul podio issa l`azzurra schiera
le mani unti, alla coppa d`or
la quinta s`unge, gagliarda e fiera
al mondo sventola il tricolor. 

D`azzurro vestono i granari astri
il cielo è in festa tra gli allori
cornice porta di vermigli sfarzi
sublime  luce, di porpora e ori.

Giuseppe Briganti.
gbrvela@hotmail.com
Tl. Home.(905) 856 3365.  Cel (416) 230 2846

L'amicizia

L'amicizia è speciale solo quando è reale,
ma quando uno tradisce l'amicizia finisce.

Un'amicizia vera è quando nasce dal cuore,
quando si mette tanto affetto e tanto amore.

L'amicizia è importante anche se dura un istante
perché ha il valore di un diamante.

Nelle amicizie non ci deve essere gelosia
altrimenti l'amicizia va via.

A volte l'amicizia fa soffrire
e in quel momento vorresti morire,
ma dopo tutto finisce,
grazie a un amico che ti capisce.

Alessio Arbitrio (1A)

Il simbolo di scilla.
 
Impronta è la, su la bandiera
la Dea ninfa, con pinne e squami
di Scilla è il simbolo: la Sirena.
Leggenda e mito, dei nostri avi.

Al cuor dei nostri senni, gia mai scompare
tramanderemo ai posteri, quello degl`avi
la Dea ninfa, con pinne e squami
incisa fu per noi, fin dai tempi lontani.

L`inno risuona, delle sirene è il canto
Tritoni, Ninfe, le fanno il coro; e del mare
l`onda sussurra, al fruscio del vento
Dea Morgana, fulge il suo splendore.

di Giuseppe Briganti (Canada) 

Pensando, Chianalea 

Hei tu! ... gioioso, gagliardetto mare

Ch`al verno bussi d`ogn`un le porte

Schiero traspari, limpido e forte

Pur s`anche ascose il sol, le brune ore.

Veggio cullar, l`arguto pescatore

Al sen delle tue onde folte

Luteo il ciel, le sue dorate porte

Sfarzi di, rai ameni, l`Empireo pare.

 

Mugghiano i tuoni, rugghiano i venti

Tra gli scogli, spoleggian spumeggianti

Paventan le tenebre, issan, titane l`onde.

 

Nella riviera dei liti violaci, asconde

Porgi l`ameno spirto tuo signore

Ove si culla e dorme il pescatore. 

Giuseppe Briganti (Canada)

Mio Padre, mi parlò della sua terra. 

Mio Padre, mi parlò della sua terra

Là, ove alberga, ed il sol dimora

Dove, eterna giace divina spera

Ove, natura nasce e vi ristora.

    Scilla! ... io ti lodo ed io ti canto

    Come ti cantò il divino Omero

    Dea Morgana, ti coronò in manto

    Dio, ti donò, grande mistero.

Scilla, decantata, donna, Dea d`amanti

Leggiadra Ninfa, dolce Sirena; in trino

Ti creò bella, il Dio dei Santi

Bella quanto, un Dio, può fare un dono.

    Più ti guardo, più m`innamoro

    Più ti nomo, il cor mio s`accora

    Desio d`amor, al petto mio dimoro

    di vedere te, aquila mia, la natura.               

Giuseppe Briganti (Canada)

Agostino l`artista

Gran maestro, di pennello e di pittura

Incisore d`alta qualità

Il genio qualificò la sua bravura

coi grandi dotti, di specialità.

 

Io persi l`amico, la sua arte pura  

Al cuor, mi si stampò la sua bontà  

E nei ricordi di sua natura

Alma che osanna, ed onor la sua città. 

                                   

Nacque per l`arte e per il suo amore visse

Per Agostino, durò poco la gloria

Vi si piegò al destino meste.

 

Pianse la città col volto triste

Piansero per l`arte, ma restò alla storia

La sua beltà, a l`oblio, amor vi tesse.

Giuseppe Briganti (Canada)
In memoria di Agostino Benedetto {artista}. Scritta poco dopo la sua Dipartita.stu beni fattu a nui e a tanta genti.

Patr`Accicciu e Cimarosa.

 Nc`erunu a Chianalea, ddui grand`omini

I megghiu sciuri ra galanteria

Unu era comu Cristu Ddomini

L`autru era saggiu di maistria.

    Patr`Accicciu u megghiu piscaturi

    Zzi  Cimarosa u megghiu rriatteri 

    Capustipiti, galantomini e Signuri

    Erunu i megghiu omini di mari.

Parivunu, comu, o Rre e l`Imperaturi

Bbattiati e setti funtani

Invidiati da Principi e bbaruni

Erunu u vantu ri, Cristiani.

    Oh Ddiu!... chi supremu splendi e rregni

    Supra a lu mundu i toi misteri

    I cui ti pigghi ggioi e di cui li lagni.

    Mentili a li to lati, sti ddu bbanderi.

Giuseppe Briganti (Canada)


Passioni i Cristu. 
Giuseppe Briganti (Canada)

Cincumila quattrucentu ottanta colpi
Cristu ha rricivutu
schiaffi, insurti e sputi
i tutta l`umanità.

 Gesù miu, chi mali c`avisti
Supra a spalla, scoperti  tri ossa
Chi duluri, chi mali suffristi
Tri ghita, scavata la fossa.

{coro}

FURU STATI I PICCATI E I MA TORTI
L`IRA, SUPERBIA E L`INGANNI
GESU` MIU, PIRDUNU E PIETA'.

 Patri!...Patri !... alluntana di mia
Stu calici amaru, sa voi
Volontate sia tua, non mia
Ora e sempri, pi figghi toi.

                     {coro}

FURU STATI I PICCATI E I MA TORTI
L`IRA, SUPERBIA E L`INGANNI
GESU` MIU, PIRDUNU E PIETA'.

Corpus meu, sangu meu
Leggi chi non cundanna
Ru celu purtasti la manna
O mio, nobile Maestà.

                        { coro}

FURU STATI I PICCATI E I MA TORTI
L`IRA, SUPERBIA E L`INGANNI
GESU` MIU, PIRDUNU E PIETA`.

 Gesù miu, cui ti trariu
Pi na somma  di trenta dinari
Cui ti misi a la pena di morti
Cui ti misi i chiova e li spini.

                      { coro}

FURU STATI I PICCATI E I MA TORTI
L`IRA, SUPERBIA E L`INGANNI
GESU` MIU, PIRDUNU E PIETA'.

Gesù miu, cui ti ggiudicau
A sorti e a to cundanna
Cui ti misi a la pena di morti
Cui ti misi i chiova e li spini.

                   {coro }

FURU STATI I PICCATI E I MA TORTI
L`IRA, SUPERBIA E L`INGANNI
GESU` MIU, PIRDUNU E PIETA'.

Gesù miu, cui ti misi a culonna
Legatu, cu mani e peri
Cui ti misi a la pena di morti
Cui ti misi i chiova e li spini.

                    {coro }

FURU STATI I PICCATI E I MA TORTI
L`IRA, SUPERBIA E L`INGANNI
GESU` MIU, PIRDUNU E PIETA'.

Gesù miu, cui t`insurtau
Chi sputi, chi corpa e ca funi
Cui ti misi, a la pena di morti
Cui ti misi i chiova e li spini.

                    {coro}

FURU STATI I PICCATI E I MA TORTI
L`IRA, SUPERBIA E L`INGANNI
GESU` MIU, PIRDUNU E PIETA'.

 Gesù miu, cui ti fici rreo
Ca curuna ri spini a la testa
Cui ti misi a la pena di morti
Cui ti misi i chiova e li spini.

                   { coro}

FURU STATI I PICCATI E I MA TORTI
L`IRA, SUPERBIA E L`INGANNI
GESU` MIU, PIRDUNU E PIETA'.

Gesù miu, cu mantu scarlattu
E a canna di Rre malfatturi
Cui ti misi a la pena di morti
Cui ti misi i chiova e li spini.

                     { coro }

FURU STATI I PICCATI E I MA TORTI
L`IRA, SUPERBIA E L`INGANNI
GESU` MIU, PIRDUNU E PIETA'.

Gesù miu, cui ti misi a la spalla
Ddha cruci, randi e pisanti
Cui ti misi a la pena di morti
Cui ti misi i chiova e li spini.

                 { coro }

FURU STATI I PICCATI E I MA TORTI
L`IRA, SUPERBIA E L`INGANNI
GESU` MIU, PIRDUNU E PIETA'.

Gesù miu, cui ti porta a lu munti
Pi ddha via, cusì dulurusa
Cui ti misi a la pena di morti
Cui ti misi i chiova e li spini.

                   { coro }

FURU STATI I PICCATI E I MA TORTI
L`IRA, SUPERBIA E L`INGANNI
GESU` MIU, PIRDUNU E PIETA'.

 Gesù miu, cui ti misi a la cruci
Nto menzu i ddhi ddu latruni
Cui ti misi a la pena di morti
Cui ti misi i chiova e li spini.

                    { coro}

FURU STATI I PICCATI E I MA TORTI
L`IRA, SUPERBIA E L`INGANNI
GESU` MIU, PIRDUNU E PIETA'.

Gesù miu, cui ti squarciau
Ca lancia ntra lu pettu
Cui ti misi a la pena di morti
Cui ti misi i chiova e li spini.

                  { coro }

FURU STATI I PICCATI E I MA TORTI
L`IRA, SUPERBIA E L`INGANNI
GESU` MIU, PIRDUNU E PIETA'.

Madri!...Madri!. chi.vardati stu Figghiu
Morenti, appisu a al cruci
Cui u misi a la pena di morti
Cui ci misi i chiova e li spini.

                    { coro }

FURU STATI I PICCATI E I MA TORTI
L`IRA, SUPERBIA E L`INGANNI
GESU` MIU, PIRDUNU E PIETA'.

Madri!...Madri!.. cui vi firiu
Cu la spata, ntra lu pettu
Cui vu rresi stu cori a luttu
Cui vu fici stu gran tortu.

                 { coro }

FURU STATI I PICCATI E I MA TORTI
L`IRA, SUPERBIA E L`INGANNI
GESU` MIU, PIRDUNU E PIETA'.

Madri Santa, Addulurata
Madri Santa, pietusa
Madri Santa, pirdunati
Pir la morti gloriusa. 

Eli!... Eli!... non m`abbandunari
Sugnu chinu di piccati
Rreggi u ma cori, non mi cari
Intra a fossa ri dannati.

 Patri!... Patri!... pirduna ddhi figghi
Chi no nsannu, chiddhu chi fannu.
Tu chi dai, tu chi pigghi
Tu, si chinu i meravigghi. 

Gloria al Padre, gloria al cielo
Pace, per tutto il mondo intero
Gloria è stata, gloria sia
Gloria a Gesù, Giuseppe e Maria.

 PER L`IMMENSA SUA BONTA
LA SANTISSIMA TRINITA`.

Prighera i l`emigranti a Santa Rroccu.
Giuseppe Briganti (Canada)

 Gloria Patri, Avi Maria
Santa Rroccu, priati pi mmia.
Patri Nostru, Avi Maria
Santa Rroccu e cusì sia.

 Santa Rroccu, rriviriscu
a vostra nobiltà
u cori m`arrufriscu
ca vostra Santità. 

GLORIA PATRI, AVI MARIA
SANTARROCCU, PRIATI PI MMIA

 Santa Rroccu bbinirittu
carceratu, mani e peri
vegnu a vui, cu cori afflittu
scanzatammili, li galeri. 

GLORIA PATRI, AVI MARIA
SANTARROCCU, PRIATI PI MMIA.

 Santa Rroccu, bbinirittu
ma nnginocchiu e vostri peri
e mi cacciu lu bbirrittu
o me nobil Cavaleri.

 GLORIA PATRI, AVI MARIA
SANTARROCCU, PRIATI PI MMIA.

 Santa Rroccu diliziusu
pi lu subblimi Patri Santu
supra e poviri, l`abbusu
rriparatili cu vostru mantu.

 GLORIA PATRI, AVI MARIA
SANTARROCCU, PRIATI PI MMIA.

 Santa Rroccu, afflittu e stancu
di tutti i malfatturi
cacciatili, ru nostru sciancu
pi la paci, i nostru Signuri. 

GLORIA PATRI, AVI MARIA
SANTARROCCU, PRIATI PI MMIA.

 SantaRroccu, gran Dutturi
chi sanastu, l`appestati
domini liberati, me Signuri.
Sanati u cori i l`emigrati.

GLORIA PATRI, AVI MARIA
SANTARROCCU, PRIATI PI MMIA. 

Luntanu, i figghi stannu
di sta terra piatusa
ma rritornanu, ogni annu
pi l`immaggini gloriusa. 

GLORIA PATRI, AVI MARIA
SANTARROCCU, PRIATI PI MMIA.

 R`ogni angulu di rregnu
poviri, rricchi, sani e malati
tutti l’anni, ogni cunvegnu
Santa Rroccu vi chiamati. 

GLORIA PATRI, AVI MARIA
SANTARROCCU, PRIATI PI MMIA.

 Ave o Madre, Ave Gloria
accogli teco il mio lamento
per San Rocco, onor si glora
per il suo soffrir, il suo tormento.

 GLORIA PATRI, AVI MARIA
SANTARROCCU, PRIATI PI MMIA.

 Purtatu in processioni
cu lumini, prigheri e canti
pi la vostra intercessioni
Santa Rroccu! ...fati, razzii pi tutti quanti.

GLORIA PATRI, AVI MARIA
SANTARROCCU, PRIATI PI MMIA.

 Ijeu, mi nchinu, o Santa Rroccu
oh, me Santu prutitturi
i campani, a toccu a toccu
fannu festa, tutti l`uri.

GLORIA PATRI, AVI MARIA
SANTARROCCU, PRIATI PI MMIA.

 Santarroccu gginirusu
ijeu a vui, m`arraccumandu
a cu iè, cchiù bbisugnusu
E cu  va, spersu pu mundu.

 GLORIA PATRI, AVI MARIA
SANTARROCCU, PRIATI PI MMIA.

GLORIA PATRI, AVI MARIA
VIVA SANTARROCCU E CU U PORTA PA VIA
GLORIA PATRI, GIUSEPPI E MARIA
VIVA SANTARROCCU E LU SANTU MESSIA.

Eutanasia di una morte

Si nasce per amore
per ragion di vita
con gioia e con dolore
ma poi qualc`un, t`addita.
 
Nel tratto della vita
sia scuro o tanto chiaro
fin l`alma, viva è veggeta
  nun par d`esser avaro.

Poi qual`or succede
disgrazia in agonia
un tal, per te decide
si porta alla pazzia.

Per l`egoismo umano
per pietà soggetta
del Cain la mano
ti fulmina e saetta.

Chi di te è tutore
per chi ha core ingrato
va verso le preture
per uccidere il malato.

Dio! ... è grande e supremo
sopra ogni pretura
gli da il giudizio estremo
fin quando è sepoltura.

Oh! Dio, degl`alti cieli
a ogn`un porgi la mano
non far degl`altri Abele
per man del Caimano.

Giuseppe Briganti (Canada)
Mi partia di luntanu.
 
Mi partia di luntanu, e vinni apposta
mi viru a me ggenti nta la chiazza
ma piddaveru, vinni pa festa
mi viru a SantaRroccu e a so grandizza.

U vardu, ...pari u cori chi s`addesta
pir cantu strana è a so bbellizza
candu a l`occhi mei, si manifesta
subblime maesta i rrara bbellizza.

Arriva u ijornu, si faci festa
ggenti vinuta, d`ogni cetu e rrazza
cu cerca razzia, cu l`anima onesta
e cui, c`afflittu cori, nci ijapri li bbrazza.

Gabbatu u Santu, finuta a festa
cu si porta ggioia e cu amarizza
cu ijavi pagghia, mi ncia mpresta
a cui, senza decoru l`accarizza.

Oh, Santa Rroccu, penzinci a sta rrazza
sia a cu parti, sia a cu rresta
a petra senza lippu, si scarrozza
anima senza Ddiu, Paravisu, non d`aqquista.

Giuseppe Briganti (Canada)